රක්ෂණ සංස්ථාව, ලිට්රෝ ගෑස්, හිල්ටන් විකිණීමට රජයෙන් උපදේශකවරු පත්කරයි

රක්ෂණ සංස්ථාව, ලිට්රෝ ගෑස්, හිල්ටන් විකිණීමට අදාලව උපදේශකවරු පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය…