රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ

රජයේ ආයතන සඳහා කාර්යමණ්ඩල කැඳවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය පැහැදිලි කරමින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර…