මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩුවක්

මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය සේවා සහ පළාත්…