රජයේ වියදම් අඩු කරයි / නිලධාරීන්ගේ ඉන්ධන, දුරකථන දීමනා කපා හරියි

පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ රජයේ ආදායම් පහළ වැටීම හේතුවෙන් අමාත්‍යංශවල වැය සීමා කිරීමට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල්…