රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය ට එරෙහිව වාරණයක්

රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ආරම්භ කර ඇති වැඩවර්ජනයට එරෙහිව කොළඹ දිසා අධිකරණය…