රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් හතකට මොකද වෙන්න යන්නේ?

ශ්‍රී ලංකා රජය සතු ව්‍යවසායයන් (SOEs) වෙතින් රටේ ආර්ථිකයට එකතු වන සීමිත වටිනාකම් හේතුවෙන් බදු ගෙවන…