ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹ , රත්නපුරය හා මහනුවරින්

කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයින් 384 දෙනෙකු ඊයේ (04) දිනයේ හඳුනාගෙන තිබුණා. එම පුද්ගලයින් අතරින් පුද්ගලයින් 33 දෙනෙකු…