රත්මලාන ගුවන් තොටුපලෙන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන්

ජනවාරි 29 දා සිට  කොළඹ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල(රත්මලාන ගුවන් තොටුපළේ) සිට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන බව…