ජාත්‍යන්තරයට යාම හැර විකල්පයක් නෑ / ශ්‍රී ලංකා රදගුරු සම්මේලනය

පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට යුක්තිය හා සාධාරණය ඉටුකරගැනීමට ජාත්‍යන්තර සහය ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක්…