මාල කැඩීම් ඉහළට / වාහන ගාල් කරන්නේ බලාගෙන / පොලිසිය දන්වයි – Audio

ආරක්ෂිත ස්ථානවල පමණක්  වාහන ගාල් කර තැබීමට වගබලා ගන්නා ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගෙල බැදි…