මහ බැංකුව තවත් රත්‍රං විකුණයි

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් මෙරට රන් සංචිතයෙන් තවත් කොටසක් අලෙවි කර තිබෙන බව වාර්තා වේ. 2022…

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් සංචිත ගැන මහ බැංකුවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

මෙරට රන් සංචිත පහත යාම පිළිබද පලවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර…