ගාලු මුවදොර ප්‍රහාරය නතර නොකළේ කවුද ? රමේෂ් පතිරණ හෙළිකරයි

ගාලුමුවදොර අරගලයට පහරදීමට පැමිණෙන පිරිසට ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ලනොකරන ලෙසට පොලිස්පතිවරයා සහ මහජන ආරක්ෂක…

ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට මූල්‍ය ශක්තියක් නෑ / රජය කියයි

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගත්තද දැනට රටේ පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය මත අදාළ…