වසර 80,000කට පෙර ලංකාවේ විසූ රයිනෝසිරස් රංචුවකගේ පොසිල හමුවෙයි

වසර 80,000කට පෙර ලංකාවේ වාසය කළ රයිනෝසිරස් රංචුවකගේ පොසිල අස්ථි කොටස් මඩොල්සිම ලුණුගල රිලවුළු කඳුවැටිය පාමුල…