ගෘහස්ත ගෑස් ටැංකි පිපිරීම ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

පසුගිය දින කිහිපය තුළ සිදුවු ගෑස් පිපිරීම් ආශ්‍රිත සිදුවීම් එම වායුවේ සංයුතිය වෙනස්වීම හේතුවෙන් සිදුවන බවට…