බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වී ඇති රෆා මාරුව යනු කුමක් ද?

ඊශ්‍රායල-ගාසා යුද්ධය ආරම්භ වීමෙන් පසු ගාසා තීරයේ සිට පළමු සිවිල් වැසියන් පිරිස රෆා දේශසීමාව හරහා ඊජිප්තුව…