රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීමේ නඩුවේ ලේඛන මුදාහැරීමට නියෝග

ඩී ඒ රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීමේ දී රජයේ මුදල් සාවධ්‍ය පරිහරණය කළේ යැයි චෝදනා කරමින් ගොනුකළ…