ජනපති – අගමැති ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන් විශේෂ සාකච්ඡාවක

රට තුළ ඇතිව තිබෙන දේශපාලන හා ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ රාජපක්ෂ පවුලේ සෙසු…