දින 05ම සේවයට වාර්තා කරන්න – රාජ්‍ය අංශයට නව චක්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට අද (24) සිට සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දන්වමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර…