ස්වාධීන වූ බව කියූ මන්ත්‍රීවරයකුට රාජ්‍ය ඇමති පුටුවක් / පත්කිරීමත් රහසිගතව

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මුෂාරෆ් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට ගත් තීරණය ඉවත් කර ගෙන ඒ…