පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාවක් නොදීම ගැන අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ කනස්සල්ල

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සහ…