බන්ධනාගාරයේ විරෝධතා කරන රැදවියන්ට සමාවක් නෑ

වහල මත නැග උද්ඝෝෂණ කරමින් බන්ධනාගාර ආරක්ෂාවට මෙන්ම දේපලවලට හානි කරන රැදවුවන්ට මින් ඉදිරියට කිසිදු සමාවක්…