රැදවියන් 197කට නිදහස / රන්ජන් රාමනායකගේ නම නෑ

74 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් රැඳවියන් 197 දෙනෙකු අද නිදහස ලබන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.…