රැපිඩ් සහ PCRවල ප්‍රතිඵලයේ වෙනසක් ඇත්දැයි සොයන පරීක්ෂණ අරඹයි (video)

  රැපිඩ් පරීක්ෂන හා පීසීආර් පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල අතර වෙනසක් සිදුවන්නේද යන්න පිළිබද සොයා බැලීම සදහා ජයවර්ධනපුර…