රියාද් නුවරට එල්ලවූ මිසයිල ප්‍රහාර වළකයි

සෞදියේ රියාද් නුවරට මිසයිල ප්‍රහාර මාලාවක් එල්ල වූ බවත්, සෞදි ගුවන් හමුදාව එම මිසයිල උඩු ගුවනේ…