ත්‍රීරෝද රථ ඉන්ධන කෝටාව ඉහළට

බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වු වෘත්තීය ත්‍රිරෝද රථවලට සතියකට ලීටර් 10ක ඉන්ධන කෝටාවක් ලබා දීම අද සිට…