රට ලොක්ඩවුන් නොතිබුණොත් අවදානම බරපතලයි / වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන

රට හුදෙකලා කිරීම සිදුනොකළහොත් අගෝස්තු – සැප්තැම්පර් මාස වන විට මිනී කන්දරාවක් ගොඩගැසෙන තත්ත්වයට පත්වෙනු ඇති…