රුපියල් විස්සේ කාසිය මාර්තු 03 වනදා සිට භාවිතයේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 70ක් පිරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කළ රුපියල් විස්ස (20) නව කාසිය ශ්‍රී…