දැඩි අවදානයෙන් ඉන්න / කොලඹ නගරයේ ජනතාවට දැනුම්දීමක්

කොළඹ නගරයේ වාසය කරන ජනතාව නව කොරෝනා ප්‍රභේදය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමුකළ යුතු බව කොළඹ මහනගර…