රුසියානු කොවිඩ් එන්නත මෙරට හදිසි භාවිතයට අනුමැතිය

රුසියානු ස්පුට්නික්-v කොරෝනා මර්දන එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි භාවිතයට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ජාතික ඖෂධ…