රුසියානු වෙළඳ නෞකාවක් ප්‍රංශය භාරයට ගනී

රුසියාවට අයත් වෙළඳ නෞකාවක් ප්‍රංශය විසින් තම භාරයට ගෙන තිබෙනවා. බෝල්ටික් ලීඩර් ලෙස හදුන්වන මෙම භාණ්ඩ…