1 සිට 13 ශ්‍රේණි සඳහා අධ්‍යාපනය දෙන්න රූපවාහිනී නාලිකා 20ක්

1 සිට 13 ශ්‍රේණි සඳහා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ඇතුළත් රූපවාහිනී නාලිකා 20ක් ස්ථාපනය කීරීමට රජය සැලසුම් කරන…