රූපවාහිනී සංස්ථාවට බලෙන් ඇතුළු වූ අරගලකරු අත්අඩංගුවට

පසුගිය 13 වන දා රූපවාහිනී සංස්ථාවට බලෙන් ඇතුළු වී එහි විකාශන කටයුතුවලට බලපෑම් කල  සිද්ධියේ පුද්ගලයෙකු…