රොනාල්ඩෝගේ වීඩියෝවෙන් කොකාකෝලා සමාගමට දැවැන්ත අලාභයක් (VIDEO)

පෘතුගාලයේ සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොන්ල්ඩෝගේ ක්‍රියාවක් හේතුවෙන් කොකා කෝලා සමාගමට දැවැන්ත පාඩුවක් සිදුව තිබෙනවා. යුරෝ…