ලංකාවට ණය සහන දීමේ යෝජනාවකට G7 සංවිධානයේ සහාය – රොයිටර්

ආර්ථික බලවතුන් හතේ (G7) කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට ණය සහන ලබා දීමේ ප්‍රයත්නයන්ට සහාය දෙන බව ප්‍රකාශ…