“දැන් ඇති කියා එක්ව නැගී සිටිමු” / රොෂාන් මහනාමගෙන් පණිවිඩයක්

ජාතිය, ආගම, දේශපාලන පක්ෂය සහ විශ්වාස පසෙකලා එක්ව රටක් ලෙසින් නැගී සිටින ලෙස මෙරට හිටපු ටෙස්ට්…