රෝයල් පාර්ක් ඝාතකයා නිදහස් කිරීමට මෛත්‍රීපාල තීරණය කළ ලේඛනය අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි

රෝයල් පාර්ක් මිනීමැරුම් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මරණීය දණ්ඩනය නියමවී සිටි ජූඩ් ශ්‍රමන්ත ජයමහ ට සමාව ප්‍රදානය කර…