විදුලිය හා රෝගී සත්කාර සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා යටතට

විදුලිබල සැපයුම, රෝහල්වල සාත්තු නිවාසවල හෝ ඊට සමාන ආයතන වල  රෝගී නඩත්තුව, පෝෂණය කිරීම රැක බලා…

රෝහල් පද්ධතිය පිරීයමින් පවතිනවා / උපරිම සීමා පනවන්න වෛද්‍ය සංගමය ඉල්ලයි

රෝහල් ශීඝ්‍රයෙන් පිරී යමින් පවතින බැවින් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා පමණක් පවත්වාගෙන සංචරණ සීමා උපරිමයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගත…