කම්කරු කොංග්‍රසය තීරණයක් ගනී / විශ්වාසභංගයට පක්ෂයි

ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගයට සහාය දීමට ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය තීරණය කර තිබෙනවා.