ඉන්ධන නැතිවුණොත් පුද්ගලික බස් රථවලට ලංගමෙන් ඉන්ධන

රට තුළ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වුවහොත් පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පිරවුම්හල්වලින් ඉන්ධන ලබාදීමේ…