ආණ්ඩුවට එක්වූ සජබ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විනය පියවර

ආණ්ඩුවට එක්වූ සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව එම පක්ෂය විසින් විනයානුකූල පියවර ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…