යකඩ මොළොක් කර චීනයම හෙල්ලූ අපේ ලලිත්

අඳුරු වලා අතර ඉඳහිට රිදී රේඛා ද දැකිය හැකිය. අසීරු සහ අභියෝගාත්මක කාලයක් ගෙවමින් සිටින රටකට…