ලාංකිකයන්ගේ වැටුපෙන් සියයට 66ක් කෑමට / වාර්තාවක් හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලාංකික වැඩිහිටියකුට සිය වැටුපින් සියයට හැටහයක් ආහාර වෙනුවෙන් වැයකිරීමට සිදුවන බව එක්සත් රාජධානිය ‘ගෝලීය ජීවන…