ලැම්ඩා කොවිඩ් ප්‍රභේදය මෙරටට ඇතුළු වීමේ අවදානමක්.. – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

රටවල් කිහිපයක සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන ලැම්ඩා කොවිඩ් ප්‍රභේදය මෙරටට ඇතුළු වීමේ අවදානමක් ඇතැයි, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු…