කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ ලේඛන ආදාහනාගාරයක පුච්චලා

කඩුවෙල මහ නගර සභාවට අයත් වැදගත් ලිපි ලේඛන රැසක් ගැමුණුපුර කොතලාවල ආදානාගරයේ දී ගිණි තබා විනාශ…