ලීසිං සහ ණය සහන දීර්ඝ කෙරේ

කොවිඩ් වසංගතයේ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් හා ව්‍යාපාර වෙත ලබාදෙන ලිසිං සහ ණය සහන දීර්ඝ කරන…