වැඩි මිලට වාහන ලීසිං කරන්නේ බලාගෙනයි

වර්තමානයේ දී වාහන ආනයන නවතා දැමීම තුළ, මෙරට පාවිච්චි කරන ලද වාහන මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන…

ලීසිං සහ ණය හිමියන්ට සහන දෙන්න රජයේ අවදානය

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථික පීඩාවට ලක්ව සිටින ලීසිං හිමියන් සහ ණය හිමියන් සදහා සහන ලබා…

සංචාරක අංශයට තවත් මාස 6ක ලීසිං හා ණය වාරික ගෙවීමේ සහනයක්

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නියුතු අයගේ කල්බදු ලීසිං, ණය මුදල් ආපසු ගෙවීමේ කාලය තවත් මාස 06 කින් දීර්ඝ…

ලීසිං වාරික එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම වැලැක්වීමේ සූදානමක්

ණය වාරික සහ ලීසිං වාරික සියල්ල එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති…