ලුණු හිඟයක් ඇති නොවන බවට සහතිකයක්

මුහුදු ජලයට විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වුවත් මෙරට ලුණු නිෂ්පාදනයට එය කිසිම බාධාවක් නොවන බව හම්බන්තොට…