ලුනාව කලපුවට අපජලය මුදාහැරි කළමනාකරුවකුට ඇප

මොරටුව ලුනාව කලපුවට අපජලය මුදාහැරි බව කියන ආයතනයක කළමනාකාරුවකු රුපියල් 10,000 දඩයකට යටත් කර ලක්ෂයක ශරීර…