තමන්ටත් ළඟදීම ලොතරැයියක් ඇදෙන බව හිටපු ජනපති කියයි(Video)

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාට ඇදුණු ලොතරැයියට සමාන ලොතරැයියක් තමන්ට ද ඇදීමේ හැකියාවක් පවතින බව හිටපු ජනාධිපති ,ශ්‍රී…