සීෂෙල්ස් බලධාරීන් භාරයේ සිටින ශ්‍රී ලංකා ධීවරයින් උපවාසයක

සීෂෙල්ස් රාජ්‍ය භාරයේ ඇති ‘ලොරෙන්සෝ පුතා 04’ බහුදින යාත්‍රාවේ ධීවරයන් හය දෙනා ආරම්භකර ඇති උපවාසය තවදුරටත්…